Dewiswch eich iaith

Mae'r dudalen hon yn cynnwys polisïau y Panel

Am bolisïau a chanllawiau sy'n ymwneud â sefydliadau allanol ewch i'n tudalen Gwybodaeth ddefnyddiol.

Datganiad Polisi yr Eglwysi Unigol ar Ddiogelu 

Rydym yn falch i rannu'r datganiad polisi newydd hwn i’ch galluogi fel eglwys i ddatgan yn glir eich ymrwymiad ynghylch diogelu pobl fregus. Mae hyn yn unol â ymarfer gorau ac yn ofynnol gan lawer o gwmnïau yswiriant.

Hyd yn hyn roedd y datganiad polisi i'w weld ar ddechrau Adran 3 (plant) ac Adran 4 (oedolion bregus ) yn y Llawlyfr. Rydym bellach wedi cynhyrchu dogfen ar wahân a fydd yn eich galluogi i'w rhannu a'i harddangos yn haws.

Gallwch ddod o hyd i'r ddogfen yma fel PDF neu fel dogfen Wordfel y gallwch ychwanegu eich logo eich hun ayb.

Mae’r Datganiad Polisi Diogelu hwn a’r canllawiau a’r gweithdrefnau sydd i’w cael yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus (gweler ôl-nodyn 1) - ynghyd ag unrhyw ddiweddariadau pellach – yn ffurfio eich polisi a gweithdrefnau diogelu. 

Mae'r ddogfen  yn cynnwys gwybodaeth bwysig ar sut i roi eich polisi diogelu ar waith a manylion y rolau a'r cyfrifoldebau diogelu a argymhellir yn yr eglwys leol.

 

Datganiad Polisi ar Ddiogelu Grwpiau Bregus

Fel eglwysi, rydym yn gwbl ymrwymedig i ddiogelu lles ein haelodau a’r rheini a roddwyd yn ein gofal. Bydd aelodau’r eglwys, staff cyflogedig a gwirfoddolwyr yn dangos parch at eraill, yn hybu ethos o wrando ar blant a phobl fregus gan ymddwyn mewn modd sy’n adlewyrchu egwyddorion yr Eglwys Gristnogol. Bydd yr eglwys yn gofalu am blant a phobl ifanc, ynghyd ag oedolion bregus, ac yn eu diogelu trwy ddilyn arferion da mewn perthynas â’r canlynol:
• Recriwtio gweithwyr yn ddiogel (Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus Adran 2)
• Hybu arferion da yn y gwaith (Adran 3.1 a 4.1)
• Hyfforddi a chefnogi gweithwyr yn eu swyddogaethau ac mewn amddiffyn plant a phobl fregus (Adran 3.2 a 4.2)
 

 Darllenwch hefyd ein Datganiad o Fwriad yma 

 Ein Trefn Cwynion Rydym yn cydnabod ein bod yn cael pethau’n anghywir ar adegau, yn gwneud camgymeriadau, neu efallai nad ydym yn cyrraedd y safon uchel sy’n ddisgwyliedig ohonom.  Gwelwch ein trefn cwynion a'r ffurflen cwyno os ydych yn anhapus gyda’n gwasanaeth neu gyda’r ffordd yr ydych wedi cael eich trin gan aelod o staff.

Datganiad Polisi ar Recriwtio cyn troseddwyr (Atodiad 6 yn y Llawlyfr) cliciwch yma i'w darllen

Polisi ar storio, defnyddio, cadw a gwaredu datgeliadau a gwybodaeth am ddatgeliadau
cliciwch yma i ddarllen y datganiad polisi byr (Atodiad 5 yn y Llawlyfr) neu yma am y dogfen polisi a gweithdrefnau llawn

Datgeliadau Aneglur a'r Proses Apêl cliciwch yma i'w darllen

Polisi y Panel ar Wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a chrynodeb o gymhwysedd. Cliciwch yma

Cewch fwy o fanylion hefyd yn adran 2 o'r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus ac yn yr adran DBS o'n gwefan.

 

Asesiadau Risg

Mae asesiad risg yn ffordd ddefnyddiol o feddwl trwy'r risgiau a phroblemau posibl a all ddigwydd mewn unrhyw weithgaredd. Mae'n eich helpu i ddod o hyd i atebion, yn dangos eich bod wedi cynllunio'n ofalus ac yn eich helpu i gymryd y camau rhesymol angenrheidiol i gadw pawb yn ddiogel. Mae hefyd yn gallu diogelu enw da'r sefydliad. Mae’n ffordd dda o rannu gwybodaeth bwysig gydag aelodau eraill y tîm i sicrhau bod pawb yn dilyn arfer gorau posibl i weithredu mewn modd diogel ac atebol. Cliciwch yma i weld ein Canllaw cam wrth gam a ffurflen asesiad risg neu  yma am ddogfen Word