Dewiswch eich iaith

 
 
Ydy fy mhlentyn digon hen i aros adre neu fynd allan ar ei ben/phen ei hun?
Dilynwch y ddolen i ddarllen yr adnodd ddefnyddiol yma gan y NSPCC sy'n eich cynorthwyo i ystyried y cwestiwn pwysig hwn.  Aros Gartref neu Fynd Allan ar ei ben ei hun (nspcc.org.uk)

 

Mae NSPCC yn adrodd bod

  • Yn ystod Gorffennaf ac Awst, mae yna gynnydd mewn cysylltiadau â'u Llinell Gymorth am blant yn cael eu gadael gartref ar eu pennau eu hunain.
  • Esgeulustod oedd y prif bryder mewn sesiynau Llinell Gymorth yn 2022/23, gyda 11,428 o gysylltiadau. O'r rhain, soniodd mwy na 40% (4,717) am blentyn yn cael ei adael ar ei ben ei hun neu heb oruchwyliaeth.
  • Cynyddodd nifer y cysylltiadau am blant heb oruchwyliaeth yn ystod gwyliau'r haf, gyda 1,015 o gysylltiadau i'r Llinell Gymorth am y mater hwn dros fis Gorffennaf ac Awst yn 2022.
  • Ni fyddem yn argymell gadael plentyn dan 12 oed cartref ar ei ben ei hun, yn enwedig am amser hir.
 
 

Polisiau Statudol Genedlaethol:

Gweithdrefnau Diogelu Newydd Cymru lansiwyd ym Mis Tachwedd 2019

Rhain yw’r Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol i Gymru. Maent yn rhoi manylion am swyddogaethau a chyfrifoldebau hanfodol ymarferwyr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ac esgeulustod. Gallwch ddarganfod mwy am weledigaeth a nodau’r gweithdrefnau yma.

Beth yw eu pwrpas? : Mae’r Gweithdrefnau yn helpu ymarferwyr i gymhwyso deddfwriaeth a chanllawiau statudol ac (Adran 7 Cyfrolau 5 a 6 ar drin achosion unigol) i’w harfer.

Trwy’r Gweithdrefnau oll, fe welwch ‘Awgrymiadau Ymarfer’. Tra bod y Gweithdrefnau yn dweud wrthych beth i’w wneud, mae’r awgrymiadau am arfer yn rhoi gwybodaeth am sut i wneud y dasg. Mae’r awgrymiadau am arfer yn tynnu ar yr ymchwil a’r datblygiadau diweddaraf mewn arfer.

Ar gyfer pwy mae nhw? : Bwriedir i’r gweithdrefnau hyn fod yn ganllaw i arferion diogelu pawb a gyflogir yn y sector statudol, trydydd (gwirfoddol) a phreifat mewn iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, yr heddlu, cyfiawnder a gwasanaethau eraill. Maent yn berthnasol i holl ymarferwyr a rheolwyr sy’n gweithio yng Nghymru - boed wedi eu cyflogi gan asiantaeth a ddatganolwyd neu beidio.

Cwestiynau Cyffredin: dilynwch yn linc yma

 

 

Clwb gwyliau

Mae gweithgareddau megis Clybiau Gwyliau i blant dan 12 oed angen cael eu cofrestru yn ffurfiol os ydynt yn cyrraedd meini prawf gofal plant rheoledig / gofal dydd.

Yn gyffredinol, nid oes angen cofrestru gweithgareddau ar gyfer plant dros 12 oed na gweithgareddau ar gyfer plant dan 12 oed a ddarperir am lai na 2 awr y dydd neu lai na 6 diwrnod y flwyddyn.

Fodd bynnag, dylech gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru i roi gwybod iddynt am y gweithgaredd i sicrhau nad oes angen cofrestru eich clwb.

Mae’n drosedd i beidio cofrestru gweithgareddau perthnasol.
 
Darllenwch y daflen ffeithiau hon a dilynwch y dolenni am fwy o fanylion.