Dewiswch eich iaith

MEWN ARGYFWNG 

FFONIWCH 999 am HEDDLU  neu  AMBIWLANS   

neu ffoniwch eich ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL. mae rhifau ffon yma (Byrddau Diogelu)

 

Panel Diogelu Cydenwadol 

Cysylltwch â'r Swyddfa i gael cymorth neu gyngor ynghylch diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion bregus.  (Dim 24 awr)  ffonio 01745 817584 / 07957510346  neu ebostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

MAE'R SIART LLIF SYML HWN YN NODI'R PRIF GAMAU OS OES GENNYCH BRYDER AM UNIGOLYN NEU SEFYLLFA.

MEWN ARGYFWNG FFONIWCH YR HEDDLU.

Sgroliwch i lawr am fwy o linciau i ffynonellau gymorth eraill

 Gallwch gysylltu â

Eglwys Bresbyteraidd CymruParch Brian Huw Jones  01745853469    Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Undeb Bedyddwyr Cymru - Parch Judith Morris 01267 245660  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.;

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg - Parch Dyfrig Rees 01792 795888   dyfrig@ annibynwyr.cymru

 01745853469

Cyngor a chymorth 24/7

Childline: 0800 1111   Linc i'r wefan Childline

NSPCC Helpline 0808 800 5000  Linc i'r wefan NSPCC

Rhifau ffon amddiffyn plant awdurdod lleol Cymraeg  Welsh Local authority child protection numbers here 

HOURGLASS  0808 8088141   (Yr enw newydd am Action For Elder Abuse)

THIRTY ONE EIGHT  (yr enw newydd am Churches Child Protection Advisory Service) 0845 120 45 50 https://thirtyoneeight.org/about-us/

SAMARITANShttps://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/

Llinell Cymorth am ddim 24/7 : 116123     Llinell Cymraeg: 08081640123 (7pm tan 11pm ) 

 

Cam-drim Domestig a Rhiwiol

Dewch o hyd i’ch gwasanaeth lleol : Welsh Women's Aid (welshwomensaid.org.uk)

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn :  mwy o wybodaeth am y gwasanath a ffilm fer

https://llyw.cymru/byw-heb-ofn   Gyda mynediad at sgwrsio byw 9am - 9pm    Cyngor a chymorth 24 awr : 0808 80 10 800byw heb ofn

Clare's Law (clares-law.com) a elwir hefyd yn y Cynllun Datgelu Trais Domestig (Domestic Violence Disclosure Scheme -DVDS) yn bolisi heddlu sy'n rhoi'r hawl i bobl wybod a oes gan eu bartner presennol neu gyn-bartner unrhyw hanes blaenorol o drais neu gamdriniaeth.

New Pathways Rape Crisis and Sexual Abuse Support Services  De Cymru  http://www.newpathways.org.uk/

Rape & Sexual Abuse Support Centre Gogledd Cymru /Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru 01286 669267 www.rasawales.org.uk/  

Cerrig Camu/Stepping Stones elusen gofrestredig sy'n darparu gwasanaethau therapiwtig i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant ar draws Gogledd ymru https://steppingstonesnorthwales.co.uk/

UK 24-hour National Domestic Abuse Helpline  0808 2000 247           https://www.nationaldahelpline.org.uk/ 

 

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer Dioddefwyr a Goroeswyr

Replenished Life - elusen gynhwysol ac aml-ffydd sydd wedi'i lleoli yng Nghymru. Mae'n cynnig cymorth a gwybodaeth ynglŷn â cham-drin a thrawma o fewn sefydliadau ffydd gan gynnwys llinell gymorth i'r rhai sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma mewn cyd-destun crefyddol https://www.replenished.life/supportline

MACSAS - Ministry and Clergy Sexual Abuse Survivors 
yn cefnogi pobl sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant neu oedolion, gan weinidogion, clerigwyr neu eraill o fewn yr Eglwys. Maent yn cefnogi'r rheiny sydd wedi parhau â'u cymunedau Cristnogol neu wedi eu gadael
Freephone Helpline  08088 01 03 40  (Mercher 7-9.30 neu Sadwrn  9-11am)   www.macsas.org.uk/

THE SURVIVORS TRUST The Survivors Trust (TST) yn asiantaeth ymbarél genedlaethol ledled y DU ar gyfer 130 o sefydliadau arbenigol  sy’n cynnig cefnogaeth i helpu gydag effaith rêp, trais rhywiol a thrais a cham-drin rhywiol yn ystod plentyndod.  http://thesurvivorstrust.org/

 NAPAC (National Association for People abused in Childhood) yn cynnig cymorth i oedolion sy'n goroesi o bob math o gamdriniaeth plant, gan gynnwys camdriniaeth gorfforol, rhywiol, emosiynol neu esgeulustod.
Support line, free from landlines and mobiles 0808 801 0331  (Mon-Thu10am-9pm  & Fri 10am-6pm) Calls will not show on your bill https://napac.org.uk/what-napac-does/

 

Bwlio

Mae bwlio yn ‘Ymddygiad gan unigolyn neu grŵp, sy’n cael ei ailadrodd dros amser, â’r bwriad o frifo rhywun yn gorfforol neu yn emosiynol.’

Mae'n broblem ddifrifol a dinistriol i'r rhai y mae'n effeithio arnynt. Er gwaethaf gwaith gan ysgolion a gwasanaethau eraill, yn ogystal â mentrau llywodraeth leol, Cymru a'r DU, mae bwlio yn parhau i fod yn broblem enbyd i lawer. Mae lleoedd ar-lein a chyfryngau cymdeithasol yn parhau i ddarparu offer a chyfleoedd newydd i fwlio eraill.

Mae llywodraeth Cymru wedi datblygu canllawiau statudol ar gyfer ysgolion ac mae hefyd wedi datblygu pecynnau gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer plant, rhieni a gofalwyr.

cliciwch y ddolen i gael mynediad i'r pecyn cymorth sy'n cyd-fynd â'r canllawiau i gael mwy o wybodaeth ac arweiniad.

Mae'r canllaw pobl ifanc ar gael yma

ac mae'r pecyn cymorth rhieni a gofalwyr ar gael yma

Mae KIDSCAPE-yn elusen sy'n darparu cefnogaeth ymarferol, hyfforddiant a chyngor i herio bwlio ac amddiffyn bywydau ifanc. Maen nhw'n cynnig cyngor a llinell gymorth i deuluoedd sy'n wynebu sefyllfa fwlio:  https://www.kidscape.org.uk/advice/

 

MEWN ARGYFWNG

FFONIWCH 999 am HEDDLU  neu  AMBIWLANS   

neu ffoniwch eich ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL lleol trwy'r linciau yma  (Byrddau Diogelu)