Dewiswch eich iaith

Gweler ein DIWEDDARIAD COVID 19: Ffurflenni DBS

HYFFORDDIANT GWIRWYR DBS: Mae sesiwn hyfforddi fer trwy ZOOM wedi'i threfnu ar 14 Medi 2021 2-3pm i alluogi Gweinidogion a chydlynwyr diogelu'r eglwys i wirio ffurflenni DBS a dogfennau ID yn lleol. Cysylltwch â swyddfa'r Panel i archebu'ch lle neu i gael mwy o wybodaeth.

 

Adnewyddu DBS gyda'r gwasanaeth diweddaru: Os wnaethoch chi cofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru DBS  wrth derbyn eich tystysgrif diwethaf ac mae’n dros 4 blynedd ers i chi gwneud gwiriad DBS gyda'r Panel, gallwch gwblhau eich adnewyddiad yn gyflym heb ffurflen DBS newydd. Darllenwch mwy am y broses neu llenwch y ffurflen hon a'i hanfon i'n swyddfa ynghyd â'ch tystysgrif wreiddiol neu cysylltwch a ni os oes angen help neu ragor o wybodaeth. 

Fel arfer, gallwn wirio'ch DBS ar-lein mewn ychydig funudau.

Sylwch: Os yw eich  tanysgrifiad i’r gwasanaeth diweddaru wedi dirwyn i ben, os ydych wedi colli eich tystysgrif wreiddiol neu os nad yw rôl eich eglwys ar yr un lefel neu grŵp â'r dystysgrif wreiddiol efallai y bydd angen i ni ofyn i chi lenwi ffurflen newydd. Nid yw'n bosibl cofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru yn  ôl-weithredol.

 Newydd am 2020 Siart llif gydag enghreifftiau i'ch helpu i wybod pwy sy angen gwiriad DBS cliciwch yma

siart llif 2

Beth yw ein Polisi ynglyn â Gwiriadau DBS a phwy sy angen gwneud un?

Darllenwch y taflen gwybodaeth "Gwiriadau DBS a Chrynodeb o Gymhwysedd"  am fwy o wybodaeth.

Cofiwch mai dim ond un rhan o'r Broses Recriwtio mwy Diogel yw’r gwiriad DBS. Edrychwch yn y Llawlyfr i gael rhagor o wybodaeth.

MAE ANGEN AIL-WNEUD EICH GWIRIAD DBS POB 4 MLYNEDD

Cysylltwch os oes angen gwybodaeth a chyngor

 

Oes gennych chi gollfarnau a rhybuddion ac yn ansicr a oes angen i chi eu datgelu?

Ni fydd troseddau difrifol a threisgar (troseddau penodedig -specified offences na'r rhai sy'n arwain at ddedfryd o garchar byth yn cael eu hidlo ond mae llawer o euogfarnau a rhybuddion mân a hen wedi'u hidlo ac nid oes angen eu datgelu. Diweddarwyd y rheolau hyn ym mis Tachwedd 2020

Gweler y canllawiau DBS newydd yma:  New filtering rules for DBS certificates (from 28 November 2020 onwards))

Gweler ffeithlun Unlock will my conviction show up (Mae Unlock yn elusen genedlaethol annibynnol sy'n darparu llais a chefnogaeth i bobl ag euogfarnau)

 

Sut i wneud cais DBS am Ddatgeliad trwy'r Panel Diogelu Cydenwadol

Os ydach angen cwblhau gwiriad DBS ar gyfer eich rôl o fewn y capel cysylltwch â Swyddfa'r Panel am ffurflen neu holi yr ysgrifennydd neu'r gweinidog eich capel.

Mwy o wybodaeth am ail defnyddio eich gwiriad trwy'r gwasanaeth diweddaru isod 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth (Mae'r gwybodaeth ar gael ar dudalen 17 o'r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus)

Yn unol â chod ymarfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd bydd angen i bob ymgeisydd gwrdd wyneb yn wyneb ag un o Wirwyr y Panel er mwyn checio’r ffurflen a gwirio hunaniaeth trwy groeswirio 3 dogfen  e.e.Pasbort, Trwydded Yrru neu bil trydan.

Gellir gweld y rhestr lawn o ddogfennau derbyniol yma.

Mae rhestr o Wirwyr Gwirfoddol ar gael gan y Panel.
Noder fod y rhan fwyaf o Weinidogion a staff  Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Gweinidogion Undeb Bedyddwyr Cymru wedi derbyn hyfforddiant yn ddiweddar i gyflawni'r rôl hon felly gofynnwch yn eich eglwys leol yn gyntaf.


COFIWCH
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio cam olaf y broses ac yn anfon eich tystysgrif i swyddfa'r Panel pan fyddwch ei dderbyn yn uniongyrchol o'r DBS. Byddwn yn ei hanfon yn ôl atoch a hysbysu eich eglwys fod y broses wedi'i chwblhau.

Dal ddim yn siwr os angen gwneud DBS?  

Edrych ar ein rhestrau wiro isod...

Oes angen gwneud gwiriad DBS ar gyfer eich gwaith gydag oedolion bregus yn y capel? Darllenwch ein rhestr wirio yma

Oes angen gwneud gwiriad DBS ar gyfer eich gwaith gyda phlant?  Darllenwch ein rhestr wirioyma

Goruchwyliaeth er mwyn penderfynu os yw unrhyw weithgaredd gyda phlant yn rheoleiddiedig neu beidio mae'n hanfodol i benderfynu os oes 'goruchwyliaeth briodol'. Cliciwch yma i weld canllawiau statudol ar oruchwyliaeth.

 

Cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn aml iawn ydy….

Ga i ail-ddefnyddio DBS sy gennyf yn barod?

Mae llawer o bobl yn credu bod un dystysgrif DBS yn ddigon ar gyfer yr holl waith maent yn gwneud gyda grwpiau bregus a ni fydd angen gwneud un arall.  Yn anffodus - nid yw’r wybodaeth yna yn hollol gywir. ‘Dydy tystysgrifau DBS ddim yn gludadwy OND gall fod yn bosib’ ail-ddefnyddio tystysgrif DBS os yw ymgeisydd wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru'r DBS.  Darllenwch mwy yma

Er mwyn i ni allu defnyddio eich tystysgrif bresennol bydd angen i ni weld y dystysgrif wreiddiol, derbyn eich caniatâd ysgrifenedig a  sicrhau bod Gwiriwr y Panel neu arweinydd lleol wedi gwirio eich hunaniaeth. Mae’r ffurflen yma yn eich arwain trwy’r broses.

Cysylltwch â ni am fwy o gyngor neu ewch i’r wefan DBS

 

Ymddiriedolwyr a Gwiriadau DBS

Os yw ymddiriedolwr ynghlwm wrth weithgaredd a reoleiddir ac yn gweithio yn agos gyda grwpiau bregus neu yn rheoli/ goruchwylio eraill sy'n gwneud y gwaith,  bydd gofyn iddynt wneud gwiriad DBS manwl gyda gwiriad o’r rhestrau gwahardd oherwydd natur y gwaith, ac nid oherwydd y teitl “ymddiriedolwr”.

OND Mae ymddiriedolwr mewn eglwys sy'n darparu gweithgareddau plant neu oedolion bregus yn gymwys ar gyfer gwiriad manwl (heb wiriad o restr gwahardd) hyd yn oed oes nad ydynt yn gweithio yn uniongyrchol gyda'r grwpiau bregus.Mae hyn oherwydd bod eglwys gyda gwaith plant neu oedolion bregus yn cyfrif fel "elusen grwpiau bregus" at dibenion DBS  ac mae'r ymddiredolwyr yn gyfrifol am y gwaith.

Pan fo cymwysedd, ein polisi yw y dylid cynnal gwiriad DBS manwl. Mae hyn yn gyson ag egwyddorion Arfer Da a chanllawiau’r Comisiwn Elusennau. 'The Commission recommends that trustees always obtain a DBS check when they can as it an important tool in ensuring that the person is suitable to act. In addition, the recruitment methods of staff, volunteers and trustees should be sufficiently robust and appropriately reviewed.'  Charity Commision Policy Paper Strategy for dealing with safeguardin vulnerable groups in Charities 

  

 Cyhoeddiadau y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)  
Noder mae linciau isod i gyd yn arwain i'r gwefan y DBS   www.gov.uk/dbs

Cod Ymarfer DBS  

Cliciwch yma i weld y cod ymarfer diwygiedig

 Cliciwch yma i weld y ddogfen Newidiadau i ddatgelu a gwahardd: beth sydd arnoch angen ei wybod

Cliciwch yma i weld Canllawiau DBS ar gyfer ymgeiswyr gan gynnwys mwy o fanylion ynglyn a nodi eich cyfeiriad yma

cliciwch yma i weld rhestr o'r dogfennau bydd rhaid i chi ddangos fel rhan o'ch cais (dogfen DBS saesneg yn unig ar hyn o bryd)

cliciwch yma i weld rhestr o Gyhoeddiadau y DBS (tudalen Saesneg gyda linc i rai dogfennau Cymraeg)

cliciwch yma i weld canllawiau ynglyn a hidlo hen droseddau (cwestiwn e55) (dogfen saesneg yn unig)

Cliciwch yma i weld manylion Gweithgaredd a Reoleiddir (regulated activity) gydag oedolion o Fedi 2012 ymlaen. Mae'r bobl sy'n gwneud y gweithgareddau yma angen gwneud Datgeliad manwl gyda gwiriad o restr gwahardd.

Gwasanaeth Diweddaru ( Update service) I ddarllen mwy am y datblygiadau newydd sy'n eich galluogu i ddefnyddio eich tystysgrif DBS eto  cliciwch yma  

 Canllawiau ynglyn a Hidlo ( filtering guidance) 

Filtering guidance - link to DBS website

link to PDF booklet 

 

Cofnodion troseddol ar gyfer bobl sy'n dod o dramor

Bydd y gwiriad DBS ond yn darparu gwybodaeth am yr amser mae’r unigolyn yn y DU. Os oes gennych weithiwr grwpiau bregus, dylech ddilyn y gweithdrefnau a amlinellir yn y dolenni hyn i gael gwybodaeth tymor hir am eu hanes troseddol. Noder: Yn aml bydd rhaid i'r unigolyn gael yr wybodaeth hon cyn iddynt adael eu gwlad gartre

.Guidance on the application process for criminal records checks overseasGuidance on the application process for criminal records checks overseas

COUNTRIES A-F

COUNTRIES G-P

COUNTRIES Q-Z

Cyfeiriwch at dudalennau perthnasol yn y canllawiau DBS ar gyfer Ymgeiswyr am reolau gwirio hunaniaeth a gofynion ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr sy'n dod o du allan y AEE.

Sylwer - mae cyflogwyr yn gyfrifol am sicrhau bod gan weithwyr a gwirfoddolwyr newydd yr hawl i weithio yn y DU