Dewiswch eich iaith

Sefydlwyd y Panel Diogelwch Cydenwadol yn 2001 pan gyflwynwyd ein polisi amddiffyn plant Er Mwyn ein Plant. Mae'r Panel yn gwmni nid er elw sy'n gyfyngedig trwy warant ers 2009. Daw'r cyfarwyddwyr o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru - y tri enwad.

Yn 2022 newidwyd ein henw i Panel Diogelu Cydenwadol.

Rôl y Panel yw cefnogi a chynghori’r tri enwad ynghylch arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion bregus. Gwneir hyn drwy lunio a diweddaru'r polisi diogelu ynghyd a chynnig hyfforddiant a chymorth i gyrff lleol. Mae Swyddog Diogelu y Panel yn gweithredu fel swyddog diogelu y tri enwad. 

Fel corff a gofrestrwyd gydar Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae'r Panel yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr.  Yn 2008 ehangodd i ddod yn gorff cysgod gan ei alluogi i gynnig gwiriadau datgelu ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau nad ydynt yn aelodau o'r tri enwad.

Mae'r Panel yn cyflogi Swyddog Diogelu a Hyfforddiant rhan amser (21 awr) a Swyddog Gweinyddol rhan amser (28 awr). 

 Mae swyddogion y Panel yn trefnu cyfarfodydd Panel i drafod materion yn ymwneud ag arferion a pholisi diogelu ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch datgeliadau aneglur. Mae cynrychiolwyr o'r tri enwad yn aelodau o'r paneli hyn ac fe'u enwebwyd yn rhinwedd eu harbenigedd, diddordebau neu gefndir proffesiynol. Mae'r Panel yn glynu wrth god cyfrinachedd cadarn.

 Staff Y Panel

 Swyddog Gweinyddol - Sian Jones

 Swyddog Hyfforddiant a Diogelu - Julie E.Edwards

 Swyddogion y Panel Diogelu Cydenwadol  (Cwmni Cyfyngedig drwy Warant/6885389)

 Cyfarwyddwyr:

 Cadeirydd - Mr Emlyn Davies

Y Parchedig Judith Morris

 Y Parchedig Dyfrig Rees

Mrs Nia W Williams

Y Parchedig Nan Wyn Powell-Davies

 

  Aelodau Panel Diogelwch Cydenwadol

Mr Hywel Davies 

Dr Owain Edwards / Mrs Sian Edwards 

Mrs. Alison Jones 

Mr. Cliff Williams

Parchedig Irfon Roberts

Parchedig Simeon Baker

Parchedig Jill Hailey Harries

Dr Fiona Gannon
 
Mr. I. Alun Puw
 
Ann Bowen Morgan