Dewiswch eich iaith

Ffilmiau Diogelu gan y Panel - YouTube

Mae cynnal gwasanaeth Sul Diogelu yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu yn eich eglwys leol mewn modd cadarnhaol a chyfeillgar.  

Mae Sul Diogelu 2023 ar 19/11/23 i gyd-fynd â wythnos diogelu yng Nghymru.  

sgroliwch i lawr am y trefn gwasanaeth am 2023

Dyma rhai o fanteision o gynnal gwasanaeth...

Mae hyn yn dod o fideo 'promo' Thirtyone:eight (thirtyoneeight.org)

Y llynedd, fe wnaeth eglwysi a gymerodd ran adrodd bod :

  • ymwybyddiaeth well o ddiogelu ymhlith aelodau'r eglwys gyda chynnydd yn y niferoedd sy'n teimlo eu bod yn gallu siarad am eu cam-drin am y tro cyntaf.
  • Pobl ychwanegol yn gwirfoddoli ar gyfer swyddi diogelu a gwaith plant ac ieuenctid.
  • Mwy o bobl yn cwblhau hyfforddiant diogelu a gwiriadau cofnodion troseddol.
  • Mwy o arweinwyr diogelu yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn eu rôl gan yr Eglwys.
Felly beth am drefnu gwasanaeth diogelu eleni?

 

Cadwch Ddydd Sul 19 Tachwedd 2023 yn rhydd neu dewiswch ddyddiad arall i ffocysu ar ddiogelu.

 

ADNODDAU SUL DIOGELU 2023

Dyma ein Gwasanaeth Sul Diogelu am 2023.  Fersiwn newydd gyda ffilm isod

GWASANAETH DIOGELU 2023 - dogfen word       

GWASANAETH DIOGELU 2023 - PDF

Rydym yn diolchgar i Ifan Alun Puw, Llanuwchllyn am baratoi y gwasanaeth i ni eleni

 

Ffilm Gweddi Sul Diogelu 2023  Dyma ein ffilm newydd ar gyfer Sul diogelu 2023. Diolch yn fawr i ‘r Parchedig Robin Samuel am ysgrifennu’r weddi a Rhodri Darcy am gynhyrchu ffilm mewn modd mor sensitif. Ac wrth gwrs diolch mawr i bawb wnaeth cyfrannu gan gynnwys nifer o’n hyfforddwyr diogelu.Noder - mae'r gwasanaeth uchod yn cynnwys ddolen i'r ffilm a trawsgrifiad o'r gweddi

 Mae ar gael yma  https://youtu.be/POvlNIOjR8U?si=mHpKVfGjQX-6wl2Q

(Os na drefnwyd gwasanaeth y llynedd, mae ein ffilm a'n gwasanaeth 2022 dal ar gael i'w defnyddio  - sgroliwch i lawr am fanylion)

Gallwch hefyd gofrestru gyda Thirtyone eight  Safeguarding Sunday | Thirtyone:eight (thirtyoneeight.org) rwan i dderbyn eu adnoddau ardderchog a gweithgareddau Sul Diogleu gan gynnwys  gweithgareddau plant.. Gweler fideo promo thirtyone eight safeguarding Sunday 

cliciwch ar y  ddolen  i llawrlwytho'r flyer 

 

 Os wnaethoch chi fethu'r dyddiad llynedd, nid oes rhaid i chi aros tan fis Tachwedd 2023. Gallwch ddefnyddio'r adnoddau neu'r ffilm isod o 2022 i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu yn eich eglwys leol nawr.

Dyma adborth gan un capel a ddefnyddiodd y ffilm

"Gwerthfawrogwyd y cyfle i ddefnyddio’r ffilm Gymraeg a baratowyd gan y Panel ar gyfer Sul Diogelu eleni. Roedd yn ffordd hwylus iawn o allu cadarnhau a phwysleisio pwysigrwydd diogelu yn gyffredinol oddi fewn i’r eglwys, a’r ffaith ei fod ar ffurf ffilm yn codi proffil diogelu mewn ffordd mwy effeithiol  nag a fyddai wedi bod yn dod ar lafar gan un o arweinyddion yr eglwys."

 

 

GWYBODAETH O SUL DIOGELU 2022

 Eleni mae'r Panel Diogelu Cydenwadol yn eich annog i ymuno â miloedd o eglwysi ar draws y DU i dynnu sylw at bwysigrwydd amddiffyn pobl fregus fel rhan o Sul Diogelu, sef ymgyrch a gychwynnwyd gan yr elusen diogelu Cristnogol - Thirtyone:eight.  Bydd Sul Diogelu yn cael ei chynnal eleni ar 20fed o Dachwedd 2022, (sy’n cyd-fynd â'r Wythnos Genedlaethol Diogelu Oedolion - 21 i 27 Tachwedd). Os nad yw'r dyddiad hwn yn gyfleus, beth am ddewis Dydd Sul arall, neu ddefnyddio rhan o’ch gwasanaeth arferol i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu yn eich eglwys? Ar draws Prydain - cymerodd dros 2,000 o eglwysi ran llynedd, ac rydym yn gobeithio y bydd yna ragor eleni.

Sut i gymryd rhan eleni:

  1. Gallwch lawrlwytho ein trefn gwasanaeth Cymraeg neu SaesneNoder: Dydy'r geiriau ar gyfer yr emyn olaf Bugail mwyn y plant a’r bregus ddim yn Caneuon Fydd.  Dyma copi o'r geiriau 
  2. Lawrlwytho ein ffilm fer yma i ddefnyddio yn eich gwasanaeth.  Cysylltwch â ni os ydech chi angen mwy o wybodaeth neu gydag unrhyw gwestiynau. 
  3. Gallwch gofrestru gyda thirtyoneeight.org a lawrlwytho adnoddau am ddim, gan gynnwys adnoddau Cymraeg a dewis eang o syniadau a gweithgareddau ar gyfer plant.
  4. Gallwch weld fideo gweddi gan Thirty one eight yma  Safeguarding Sunday prayer video (Saesneg yn unig).   Dyma'r tro cyntaf i gymaint o eglwysi ar draws Prydain ddod at eu gilydd ar gyfer Sul Diogelu.
  5.  Mi fydden ni wrth ein boddau yn cael gwybod os ydych yn bwriadu cynnal unrhyw weithgareddau Sul Diogelu. Cysylltwch â ni i adael i ni wybod:  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 

Dywedodd Justin Humphreys, Cyd-Brif Weithredwr Thirtyone:eight: "Ni allwn anwybyddu'r camdriniaeth sydd wedi digwydd o fewn yr Eglwys... mae Sul Diogelu yn gyfle i daflu goleuni ar y gwaith mae cymaint o eglwysi'n ei wneud i greu mannau o addoli yn fwy diogel. Rhaid i ni beidio anghofio bod amddiffyn pobl fregus wrth wraidd y neges Gristnogol o gyfiawnder a gobaith. Rwyf am ddiolch i bawb sy'n gwneud y gwaith hanfodol hwn ac i rai sy’n gymryd rhan yn yr ymgyrch eleni i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu yn ein heglwysi a'n cymunedau."