Dewiswch eich iaith

Mae Panel Diogelu Cydenwadol yn hwyluso hyfforddiant  am ddim ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am weithgareddau sy'n ymwneud a grwpiau bregus yn yr eglwys neu sydd yn gweithio yn uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus o fewn eglwysi sy'n perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

SESIWN LEFEL 1 ar gyfer gwirfoddolwyr (2 awr)

SESIWN LEFEL 2 ar gyfer gweinidogion, arweinwyr a gweithwyr (6awr)

Mae pob sesiwn hyfforddiant wedi selio ar ein polisiau a canllawiau cyfredol. Nod yr hyfforddiant yw arfogi ein gweithwyr a'n gwirfoddolwyr i sicrhau eu bod nhw'n gyfarwydd gyda'n polisïau a gweithdrefnau ac yn gwybod sut i ymateb os ydynt yn poeni am unigolyn neu sefyllfa.

Mae hyfforddiant diogleu yn hanfodol ar gyfer Mae hyfforddiant diogelu yn hanfodol i bawb sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant, ieuenctid, oedolion bregus. Fel arfer mae'n angenrheidiol i fodloni gofynion y Comisiwn Elusennau a’ch polisi yswiriant.

 Dyma rai sylwadau gan bobl sy wedi mynychu ein sesiynau hyfforddiant

" Popeth wedi egluro'n drwyadl ac yn hawdd i ddilyn"    "taflenni a sleidiau yn effeithiol - digon o wybodaeth heb fod yn drwm a diflas"

"Seminar gwerth chweil - bwnc mor bwysig""Hyfforddiant clir a diddorol. Wedi ehangu fy nealltwriaeth o gamdriniaeth a sut i ymateb."

 "Ar ôl mynychu hyfforddiant diogelu hyn ddwywaith dwi’n teimlo ei bod yn bwysig i dal i fynychu gan fod ni’n  dysgu mwy o bethau ac yn adnewyddu hyn rydym wedi'i ddysgu o'r blaen"

 

 Cliciwch ar y ddolen tocyn cymru wrth ymyl y dyddiad perthnasol i bwcio eich lle ar y hyfforddiant. 

Sesiynau Rhithiol / Zoom : byddwn yn anfon y linc zoom a deunyddiau hyfforddi atoch mewn ebost cyn y sesiwn.

 

 SESIYNAU LEVEL 1 (Sesiwn 2 awr - addas ar gyfer gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr )

Rydym yn symud tuag at fodel newydd o ddarparu hyfforddiant, sylfaenol gyda thîm bach o wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru wedi'u hyfforddi i arwain sesiynau hyfforddiant diogelui wirfoddolwyr mewn eglwysi lleol, wyneb yn wyneb neu yn rhithiol. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn cynyddu'r hyfforddiant sydd ar gael. Mae ein hyfforddwyr gwirfoddol wedi derbyn hyfforddiant  i sicrhau bod yr hyfforddiant newydd yn gyson ac o ansawdd uchel. Byddwn yn cyflwyno'r rhaglen hon yn ystod y misoedd nesaf.  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os hoffech drefnu sesiwn ar gyfer eich capel chi

Archebwch eich lle drwy ddefnyddio'r dolenni tocyncymru sydd wedi'u dangos ar gyfer pob sesiwn. 

Noder: mi fydd sesiynau gyda llai na 10 o fynychwyr yn cael ei ail drefnu. Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra

30/5/23 6.30 pm  Bethlehem Baptist church Haverfordwest Pembrokeshire sesiwn saesneg (wyneb yn wyneb)https://tocyn.cymru/event/219ce7c9-e28b-41a9-a100-d458f7e436c5/s

28/6/23  Nos Fercher  7.00 y.h tan 9.y.h  Trefnwyd gan Eglwys y Bedyddwyr  Tabernacl, Caerdydd  sesiwn zoom - croeso i bawb. https://tocyn.cymru/event/b8dd9efb-18af-408f-9308-8d8ccd12b31f/s
 
 
 

SESIYNAU LEFEL 2 I WEINIDOGION 2023 ( sesiwn diwrnod 9.30-3.30)

Noder: mi fydd sesiynau gyda llai na 10 o fynychwyr yn cael ei ail drefnu. Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra

Mae'r sesiynau hyfforddiant diogelu grwpiau bregus, lefel 2 ar gyfer gweinidogion a staff.  Maent i gyd yn rhithiol dros ZOOM.

Mae ‘r hyfforddiant yn orfodol i bob gweinidog o'r tri enwad a dylid ei hailadrodd o leiaf bob 4 blynedd.

 Archebwch eich lle drwy ddefnyddio'r dolenni tocyncymru sydd wedi'u dangos ar gyfer pob sesiwn. 

 Dydd Mawrth  23ain o Fai -Saesneg9.30 to 3.30 https://tocyn.cymru/event/172e0d96-50a5-4b9d-aa00-dfe6239b7bf2/s    CANCELLED 

Dydd Llun 3dd Gorffennaf -Cymraeg 9.30-3.30   https://tocyn.cymru/event/5b836cc7-14a2-4806-8a41-6530308af5ce/s

Dydd Mawrth 18fed Gorffennaf -Saesneg 9.30 to 3.30  https://tocyn.cymru/event/a56dd413-9d4d-432a-af08-8f15a1e8c30d/s

Dydd Mercher 6ed Medi -Cymraeg 9.30-3.30 https://tocyn.cymru/event/6d0c33db-b438-4df1-ac2b-43421ccee549/s

  Mwy o sesiynau i ddod yn y Hydref a 2024