Dewiswch eich iaith

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Undeb Bedyddwyr Cymru

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (enw newydd y CRB a ISA) - tudalen saesneg

 

NSPCC  Mae'r wefan  yma yn ffynhonell cynhwysfar iawn gyda gwybodaeth ar bob elfen o ddiogelu plant ynglŷd â chyngor ar sut i ymateb i bryderon (gwefan saesneg)

 

Comisiwn Elusennau

Gwybodaeth angenrheidiol

Elusennau: Sut i ddiogelu grwpiau agored i niwed gan gynnwys plant

Er enghraifft, dylai elusen sy'n gweithio gyda phlant:

gael polisi amddiffyn plant - datganiad sy'n esbonio sut y mae'r elusen yn amddiffyn plant rhag niwed
rhoi prosesau amddiffyn plant yn eu lle sy'n rhoi canllawiau clir, gam wrth gam, os yw cam-drin yn cael ei adnabod
cynnal y lefel briodol o wiriadau DBS ar staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr (yn dibynnu a ydynt yn dod i gysylltiad a phlant)
cael polisiau a gweithdrefnau i helpu i atal cam-drin rhag digwydd yn y lle cyntaf, megis sicrhau bod gweithwyr sy'n oedolion ddim yn cael cysylltiad un i un a phobl ifanc

Comisiwn Elusennau a diogelu cliciwch yma i weld gwybodaeth pwysig am eich cyfrifoldebau fel ymddiriedolwyr.

 

thirtyone eight   (Churches Child Protection Advisory Servce (CCPAS) yn flaenorol) - Elusen Gristnogol annibynnol sy'n cynnig cyngor, cefnogaeth, hyfforddiant ac adnoddau proffesiynol cynhwysfawr ar gyfer diogelu grwpiau bregus, ac i'r rhai sy'n dioddef oherwydd camdriniaeth. (Tudalen saesneg yn unig)

NSPCC -sgwrsiau syml i gadw eich plentyn yn ddiogel rhag cael ei cam drin  Gwefan Saesneg gyda linc i posteri a thaflenni cymraeg

Plant ar lein Am fwy o wybodaeth am diogelwch ar lein i blant neu os ydych yn poeni am sefyllfa ar lein - ewch i wefan CEOP

neu NSPCC

 

 

  Image result for wales safeguarding procedures

Gweithdrefnau Diogelu Cymru a lansiwyd ym Mis Tachwedd 2019
http://www.myguideapps.com/projects/wales_safeguarding_procedures/cymraeg/

Rhain yw’r Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol i Gymru. Maent yn rhoi manylion am swyddogaethau a chyfrifoldebau hanfodol ymarferwyr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ac esgeulustod..

Beth yw eu pwrpas: Mae’r Gweithdrefnau yn helpu ymarferwyr i gymhwyso deddfwriaeth a chanllawiau statudol ac (Adran 7 Cyfrolau 5 a 6 ar drin achosion unigol) i’w harfer.

I bwy y maent : Bwriedir i’r gweithdrefnau hyn fod yn ganllaw i arferion diogelu pawb a gyflogir yn y sector statudol, trydydd (gwirfoddol) a phreifat mewn iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, yr heddlu, cyfiawnder a gwasanaethau eraill. Maent yn gymwys i’r holl reolwyr sy’n gweithio yng Nghymru - boed wedi eu cyflogi gan asiantaeth a ddatganolwyd neu beidio.

 

Comisiynydd Plant Cymru

Ewch i'r wefan am wybodaeth am hawliau plant a llawer o wybodaeth a gwaith ymchwil ynglŷn â materion plant.

Mae yna dîm ymchwiliadau a chyngor ar gael i'ch helpu : https://www.complantcymru.org.uk/amdanon-ni/ymchwiliadau-a-chyngor/ investigation and advice  helpline

 

Comisiynydd Pobl Hyn

Gwarchod a hybu hawliau pobl hŷn yng Nghymru 

Ewch i'r wefanam fwy o wybodaeth 

Maent hefyd yn cynnig cymorth a chefnogaeth