Mae Panel Diogelwch Cydenwadol yn cynnig hyfforddiant ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am weithgareddau sy'n ymwneud a grwpiau bregus yn yr eglwys neu sydd yn gweithio yn uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus.

Mae pob sesiwn hyfforddiant wedi selio ar ein polisiau a canllawiau cyfredolNod yr hyfforddiant yw arfogi ein gweithwyr a'n gwirfoddolwyr i sicrhau eu bod nhw'n gyfarwydd gyda'n polisïau a gweithdrefnau ac yn gwybod sut i ymateb os ydynt yn poeni am unigolyn neu sefyllfa.

Mae hyfforddiant diogelwch yn orfodol ar gyfer gweithwyr plant ac oedolion bregus ac fel arfer yn angenrheidiol i gwrdd a'ch gofynion yswiriant a' r cyfrifoldebau eich capel fel elusen yn ol y Comisiwn Elusennau.

Mae rhai sesiynau wedi eu nodi isod ond os hoffech wahodd Swyddog Hyfforddiant y Panel draw i wneud sesiwn yn eich ardal chi cysylltwch 'r swyddfa.

 

Dyma rai sylwadau gan bobl sy wedi mynychu sesiynau hyfforddiant gan y Panel Diogelwch Cydenwadol

" Popeth wedi egluro'n drwyadl ac yn hawdd i ddilyn"

"taflenni a sleidiau yn effeithiol - digon o wybodaeth heb fod yn drwm a diflas"

"Seminar gwerth chweil - bwnc mor bwysig"

 "Ar ôl mynychu hyfforddiant diogelu hyn ddwywaith dwi’n teimlo ei bod yn bwysig i dal i fynychu gan fod ni’n  dysgu mwy o bethau ac yn adnewyddu hyn rydym wedi'i ddysgu o'r blaen"

"Hyfforddiant clir a diddorol. Wedi ehangu fy nealltwriaeth o gamdriniaeth a sut i ymateb."

 

Sesiynau cyfredol 

Gorffennaf 2022

12fed Gorffennaf 4.30-6.30 pm : Hyfforddiant Diogelu i Wirfoddolwyr  (Saesneg)

gweler y poster yma am fwy o fanylion ac i archebu eich lle am ddim dilynwch y ddolen hon i wefan tocyn.cymru https://tocyn.cymru/en/event/d8307d7b-8f8e-4d98-b000-e53e2f71e2f4

Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno drwy ZOOm ond bydd grŵp o Eglwys Bedyddwyr Tabernacl Newbridge yn ymuno â'r sesiwn dros Zoom o adeilad yr eglwys. Cysylltwch â'r Parch Peter Cho os hoffech chi ymuno â'r sesiwn hon yn bersonol.

 

zoom

Rydym yn gallu cynnig sesiwn hyfforddiant dros zoom ar gyfer grwp o bobl (niferoedd o 10 i 20+ )

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os hoffech drefnu sesiwn ar gyfer eich capel neu er mwyn ymuno ar un o sesiynau uchod

 

 2022 - diweddariad:

Rydym yn symud tuag at fodel newydd o ddarparu hyfforddiant, lle mae tîm bach o wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru wedi'u hyfforddi i arwain sesiynau hyfforddiant diogelu sylfaenol i wirfoddolwyr mewn eglwysi lleol. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn cynyddu'r hyfforddiant sydd ar gael.

Mae ein hyfforddwyr gwirfoddol yn derbyn hyfforddiant eu hunain ar hyn o bryd i sicrhau bod yr hyfforddiant newydd yn gyson ac o ansawdd uchel. Byddwn yn cyflwyno'r rhaglen hon yn ystod y misoedd nesaf. Bydd Julie, ein Swyddog Diogelu a Hyfforddiant yn parhau i ddarparu hyfforddiant i'r staff a'r gweinidogion ac mae'n goruchwylio'r prosiect newydd hwn.  Yn y cyfamser, cysylltwch â'r swyddfa gyda'ch ceisiadau am hyfforddiant yn ôl yr arfer.